Vad är elcigaretter?

Det är fler och fler som väljer att gå över från vanliga cigaretter till elcigaretter. Men vad är elcigaretter egentligen för något? Det låter ju lite märkligt, cigaretter som är elektroniska. I den här artikeln ska vi ta och försöka reda ut lite frågetecken kring vad det är för något.

E-cigaretter har egentligen inte så värst mycket likheter med vanliga cigaretter, åtminstone inte om man ser till vad de består av. En elcigarett är ofta tillverkad i någon form av metall och kan ha lite olika utseenden. Ibland har de rent av formen av en vanlig cigarett, med en liten lampa som lyser då man tar ett bloss. Elcigaretten är elektronisk och använder sig inte av tobak. Istället använder man sig av en särskild vätska som man fyller elcigaretten med. Denna vätska brukar kallas för ejuice.

Ejuicen förångas då man tar ett bloss i elcigaretten. Denna fyller man på i en särskild behållare. Ett litet batteri i elcigaretten förångar ejuicen och därför uppstår det inte någon varm glöd. Det är alltså inte tobak man röker när man använder sig av en ecigg, däremot innehåller ofta ejuicen nikotin. Smaken av rök behöver heller inte påminna om vanlig tobaksrök utan finns i väldigt många olika varianter. Till exempel kan man välja en ejuice med mintsmak, fruktsmak, och så vidare.

När man använder en elcigarett behöver man ofta trycka på en liten knapp för att batteriet ska aktiveras. När man tar ett bloss behöver man alltså se till så att man har tryckt in den lilla knappen för att det ska fungera. Det finns också många olika elcigaretter i olika prisklasser som kan vara mer eller mindre avancerade. Vill man inte skylta med sitt rökande kan man skaffa en mer diskret variant, ett vanligt alternativ är till exempel elcigaretter som ser ut som pennor.

Att jobba inom lantbruk

Drömmen om en bondgård långt ute på landet delas av många människor, både i byar och storstäder. Att ha en massa härliga djur att ta hand om, att göra sin egen ost, att befinna sig ute i friska luften, att köra traktor och att äta middag med sina egna grönsaker betraktas av många som en idyllisk fantasi. Verkligheten är dock ganska annorlunda, vilket varje lantbruksarbetare kan intyga.

Visst är det underbart att syssla med lantbruk, det är det ingen fråga om, men det är ett tungt arbete som aldrig tar slut; så fort man har klarat av en syssla är det bara att fortsätta med nästa, och nästa, och nästa… Som svensk bonde får man också räkna med både regn och rusk!

 

Först och främst gäller det att vara morgonpigg då ett lantbruk är uppe med tuppen. Och det gäller alla dagar i veckan då varken kor eller åkrar vet vad en söndag är. Nej som lantbrukare måste man vara på fötterna innan solen gått upp ordentligt och bland det första man måste göra är att mjölka korna och i allmänhet mata alla djur man har. Finns det nyfödda ungar måste man kolla att allt står rätt till och se till att de diar ordentligt.

Renlighet är mycket viktigt och man måste se till att gödsel och smuts tas bort dagligen. Man måste också rengöra alla matningsområden, skålar och rännor så att djuren får rent vatten och mat.

leverantör lantbruk

 

När man känner att djuren är avklarade för första omgången (den andra kommer på eftermiddagen) så är det dags att ta traktorn och se till åkrarna. Beroende på årstid och vad man odlar är det mycket som skall skötas: jord skall luckras och vattnas, frön skall sås, ogräs skall rensas, hö skall skördas och bindas i halmar och ständigt måste man inspektera växtligheten så att det inte kommit parasiter eller annan ohyra.

Det är som sagt mycket att göra men belöningen är också enorm; många timmar ute i friska luften med fysiska uppgifter, färska produkter att både konsumera och sälja och en allmän känsla av tillfredsställelse.

Hur en avfallskvarn hjälper oss att uppnå framtidens miljömål

Avfallskvarn

År 2020 ska minst 70% av stockholmarnas matavfall samlas in för att bli biogas och redan 2018 är målet 50%. För verksamheter och förvaltningar i huvudstaden är målet hela 100% insamlat matavfall år 2020. Ja, så låter framtidens miljömål och för att så många som möjligt ska kunna uppnå detta så behöver det införas fler tekniska lösningar som kan komplettera de vi redan har idag.

 

Enligt ett av Sveriges nuvarande nationella miljömål ska minst 35% av matavfallet från hushåll och livsmedelslokaler återvinnas genom en biologisk behandling. I dagsläget sker det mesta av matavfallsinsamlingen från stadens restauranger med kärl eller säck som sedan transporteras vidare till en förbehandlingsanläggning och sist till biogasproduktion. Ifall restaurangerna inte är anslutna till insamlingen går det blandade avfallet vidare till förbränning. Som ett komplement till insamlingen av matavfall blev det hösten 2008 tillåtet för enskilda hushåll att installera matavfallskvarn som är kopplad direkt till avloppsnätet i Stockholm, vilket är ett enkelt sätt att hantera matavfall på och som inte kräver några transporter överhuvudtaget.

 

Är då matavfallskvarnar verkligen till nytta för miljön?

 

Matavfallskvarnar ger en stor bekvämlighet för det enskilda hushållet och förenklar vardagen genom att man inte behöver gå till soprummet eller annan central plats med sitt matavfall varje dag. Man minskar därför behovet av avfallshantering och transporter i bostadsområdet vilket i sin tur innebär färre utsläpp från de transporterande fordonen. Avfallskvarnar är ett vanligt inslag framförallt i amerikanska kök och i Sverige blir det allt vanligare. Några större svenska bostadsbolag har till och med vid nyproduktion avfallskvarnar redan installerade som standard i sina fastigheter. Till skillnad från USA blir det dessutom i Sverige, förutom gödning till åkrarna, även biogas av matavfallet.

Trots bekvämligheten för hushållen finns det också kritik mot vilken nytta avfallskvarnarna egentligen är för miljön. Enligt Naturvårdsverket blir det faktiskt hälften så mycket biogas av matavfallet om det går via avloppet än om det skulle samlas in och rötas centralt. När slammet sedan hamnar i reningsverken (istället för att matavfallet sorteras på traditionellt sätt till matavfallsinsamlingen) via avloppet renas även mycket av kvävet bort. Matavfallet som går genom matavfallskvarnar blandas med övrigt avfallsvätska som toalett- och tvättvatten (s.k. svart- och gråvatten) och i vissa fall även med dagvatten som kan innehålla oönskade ämnen som lantbrukarna inte alls vill ha på sina åkrar.

Matavfall som går genom ledningsnätet ger även ett lägre utbyte av fordonsgas per kilo matavfall än övriga system för matavfallsinsamling. Utsläppen av klimatgaser blir större på grund av nedbrytningen av organiskt material under transporten i ledningsnätet. I många fall finns även en ökad risk för igensättning av äldre ledningar när matavfallet transporteras i avloppssystemet. Rötresten kan inte gå som gödsel till kravmärkta jordbruk på samma sätt som separat insamlat matavfall på grund av de gällande ekologiska förordningarna.

 

När matresterna istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som bränsle till bland annat sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark. Om avloppsnätet då skulle utnyttjas för transport av matavfallet så minskar behovet att avfallet hämtas med tunga fordon i bostadsområden vilket ger en ökad säkerhet för exempelvis lekande barn. Om fosfor också återförs till jordbruket via avloppsslammet krävs nästan tio gånger mindre energi i transporten till jordbruket än normalt. Ineffektiv och ohygienisk manuell hantering av avfall elimineras om en matavfallskvarn installeras på arbetsplatsen eller i köket där matavfall uppstår. Genom att matavfallssortera bidrar du därför till en klimatsmart och fossilbränslefri stad.

Dricksvattnets väg genom reningsverket

De flesta känner till att vattnet från våra kranar måste färdas genom ett reningsverk innan det uppnår godkända gränsvärden för drickbarhet. Dessa gränsvärden tillhandahålls av Livsmedelsverket och det finns inte bara krav på vattnets kvalité utan även på underhållningen av själva reningsverket.

Kranvattnet kommer från olika vattentäkter som består av antingen grundvatten eller ytvatten. Råvattenkvalitén avgör sedan vilka steg i reningsprocessen som vattnet måste genomgås. Ytvatten kräver i regel grundligare vattenrening men allt vatten måste renas från bland annat tungmetaller, virus, bakterier och organiskt material. När det gäller råvatten så måste processen även omfatta järn och mangan.

 

vattenrening

 

 

Reningsprocessen för grundvatten utgörs ofta av luftning och filtrering, men beroende på vattnets hårdhet kan också avhärdning förekomma. Vidare förekommer också justering av pH värden och slutligen genomgår vattnet en desinfektion med hjälp av UV strålning. Reningsstegen för grundvatten är ofta färre än för ytvatten av den anledningen att grundvattnet på sin väg genom marken genomgår en naturlig filtrering.

Ytvattnets väg genom reningsverket börjar med en filtrering genom en stor sil där större föremål fastnar, därefter fortsätter vattnet via en pumpstation till själva reningsprocessen. I en så kallad blandningsränna tillsätts aluminiumsulfat som sedan i nästa steg i själva flockningskammaren bildar klumpar av mindre växtdelar och mikroorganismer som inte togs upp i silen. Dessa klumpar kallas flockar. Sedan bär det vidare till sedimenteringsbassängen där dessa flockar sjunker till botten. Därefter fortsätter vattnet till ett sandfilter som består av ett antal tjocka sandbäddar som filtrerar bort resterande partiklar.

Vattnet är nu klart och färglöst men förs till ett kolfilter för att höja kvalitén när det gäller lukt och smak. Därefter rinner vattnet ned i en UV reaktor där det desinficeras med ultraviolett ljus för att sedan slutligen pH justeras med kalkvatten. Vid utloppet tillsätts också monokloramin för att motverka att bakterietillväxt i själva ledningsnätet. Härifrån leds det renade dricksvattnet sedan till en reservoar för att därefter nå ledningsnätet med hushållskranen som destination.

Renare vatten med vattenfilter!

Att installera ett vattenfilter är en bra ide. Vattnet som människan dricker har druckits förut. Det låter märkligt men allting som finns på jorden går runt i en evig rundgång. Luften människan andas har andats sen tidernas begynnelse. Dinosaurier har både druckit vattnet människorna idag dricker och andats samma luft. Vattenverken renar vattnet men man kan som konsument hjälpa till ytterligare. Rundgången kan effektiviseras med hjälp av ett vattenfilter från Aqua Invent. Svenskt vatten håller en jämn och hög kvalitet. Vattnet i Sverige är det bästa i Världen. Trots detta behöver vattnet kontrolleras ofta för att kvaliteten ska bibehållas.
vattenfilter
Att installera ett vattenfilter förhindrar eventuella brister. Vattenfilter säkerställer att vattnet är av högsta kvalitet. Det har visat sig att inte heller Sverige är immunt mot problem med vattentillförseln. Rapporterna om vattenbrist blir allt vanligare. Rent vatten är en lyx att måna om. Man har svårt att avgöra vad problemen beror på. Bristen kan inte avhjälpas med Aqua Invent vattenfilter men vattnet så mycket godare. Det svenska vattnet är gott rent naturligt. Närheten till rent vatten ute i vår natur är en lyx i världen. I kallkällorna renas vattnet naturligt genom naturliga ”vattenfilter. Denna naturliga form av reningsverk gör att vattnet blir fyllt av nyttiga mineraler. Med vattenfilter från Aqua Invent återskapas naturens egna reningsverk. Aqua Invent har skapats för att efterlikna naturens egna filter. Att installera Aqua Invents filter gör vattnet så gott att det är helt onödigt att köpa vatten på flaska. Vattenfilter är en god investering för hälsan och ekonomin.

Förebyggande hälsokontroll i Stockholm

blood-pressure-1006791_1280Om man vill göra en förebyggande hälsokontroll i Stockholm kan man säga att det finns två olika typer, en hälsoprofil eller en stressprofil.

För att få fram en hälsoprofil på sin hälsokontroll i Stockholm får man ett formulär med massor av frågor som handlar om allt från sin egen hälsa, beteende och allmäntillstånd. Läkaren går igenom dessa frågor och utvärderar utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer. Dem tar även midjemått, vikt och längd som sedan vägs in i resultatet av hälsoprofilen som görs på din hälsokontroll i Stockholm. Man kollar även blodtryck och räknar ut BMI. Till sist göra man ett konditionstest. När alla delar är klara räknar dem ihop ett resultat och resultatet presenteras för dig. När man gjort hälsokontroll i Stockholm blir man erbjuden att sätta upp mål efter att man har fått resultat på sin hälsoprofil. Då kan man diskuterat fram tillsammans med läkaren, som utfört testerna, vad man vill uppnå och vad som behövs göra för att komma dit. Detta kan vara nödvändigt att göra för att undvika sjukdom och andra faktorer som kan försämra din hälsa.

Den andra profilen man kan göra är en stressprofil. Just stressprofilen använder sig ofta företag av. De skickar sin personal för att göra undersökningen och då kan dem se hur medarbetarna upplever arbetsmiljön, om de är stressade eller om dem har en bra balans. Det är inte bra arbetsrelaterade frågor som ställs utan även om fritiden, privat och hur livssituationen ser ut. Man kan även göra den typen av hälsokontroll i Stockholm när man ska undvika hälsoproblem och långtidssjukskrivningar. Om man kan hitta vad som får personen att må dåligt kan man sätta in åtgärder och förhoppningsvis undvika sjukskrivningar och hälsoproblem. Har din arbetsplats mycket sjukskrivningar och allmänt mycket stress kan en hälsokontroll i Stockholm med en stressprofilutredning vara en god tanke. Självklart kan man göra en stressprofil utanför ett företag också, då det blir mer om livssituationen och privatlivet

Avfallskvarnar i fastigheter

Ett stort problem som fastighetsskötare har och som upptar mycket av deras tid är följande. Hyresgäster i bostadshus har en tendens att snabbt sätta igen sina avlopp i köket varpå fastighetsskötare måste rycka ut. Detta är kostsamt för bostadsbolaget och drabbar naturligtvis den boende i slutändan. Svaret på detta problem är ganska enkelt och stavas avfallskvarnar. En avfallskvarn maler ner allt avfall innan det spolas vidare ner i avloppssystemet. En installation av avfallskvarnar i ett bostadshus skulle i förlängningen spara föreningen stora pengar, tid och frustration över igensatta avlopp.

 

Många gånger känner hyresvärdar ens till att detta är ett problem och än mindre att avfallskvarnar är lösningen. Användningen av dessa kvarnar är idag inte speciellt utbredd men räkna med en start ökning så fort detta problem kommer upp till ytan. Självklart är det inte bara i bostadshus som användningen är fördelaktig. Kvarnarna kan med fördel även användas i storkök eller på restauranger. I Usa är användningen av avfallskvarnar extremt hög. Min gissning är att du som svensk endast fått information om begreppet avfallskvarn genom diverse amerikanska filmer. Är ni inte bekanta med hur en avfallskvarn fungerar eller ens ser ut kan jag med fördel rekommendera att ni googlar eller använder Youtube där det finns många filmer som beskriver och visar hur avfallskvarnen fungerar. Kanske kan du själv någon dag bli en stolt ägare till en kvarn.

 

Ditt kök kommer att få ett lyft och du slipper fylla dina sopor med illaluktande avfall. Ta en funderare om det kan vara något för dig. Det finns många sidor på nätet som hanterar ämnet avfallskvarnar, så läs på och berika dig kring denna maskin. Avfallskvarnen är här för att stanna, ta del av detta fantastiska hjälpmedel. Du kommer inte att bli besviken.

Att syssla med trädgårdsarbete

Många människor är intresserade av trädgårdsarbete och många har det som sitt livsprojekt att odla och skapa en trädgård som man trivs med. Att ha en presentabel trädgård är viktigt för många, då trädgården ofta är det som ger det första intrycket när man besöker ett hem. Många har trädgård som ett fritidsintresse men självklart finns det också yrken inom detta område.

Arbeta som trädgårdsarbetare

Man behöver inte vara en professionell trädgårdsmästare eller landskapsarkitekt för att få jobba med trädgårdsarbete. Det finns många företag som erbjuder trädgårdsarbete som kan vara i form av parkförvaltning eller trädgårdsarbete hemma hos privatpersoner, skolor eller äldreboenden. Ofta är det inte ett särskilt avancerat arbete. Det består oftast av gräsklippning, att vattna växter, rensa ogräs och eventuell plantering om så önskas av kunden.

För många av dessa företag krävs ingen fördjupad utbildning utan det som oftast efterfrågas är ”gröna fingrar” och ett genuint serviceintresse. I vissa fall kan det krävas en snabbkurs i trädgårdsförvaltning.

Trädgårdsarbete är ofta ett väldigt självständigt och rogivande arbete.

Trädgårdsarbete som hobby

Många har trädgårdsarbetet som en hobby och finner lugn och ro i att få hålla på med att odla och skapa och se något växa. Det kan vara ett stort projekt för många människor att göra i ordning sin trädgård så att den blir fin och så att man får en trädgård som man trivs med. Alla har såklart olika mycket intresse när det gäller trädgård. Vissa nöjer sig med en slät och fin gräsmatta och några få buskar eller träd här och där, medan andra hellre vill ha en frodig, lummig och mysig trädgård.

De senaste åren har det varit mycket populärt att skapa små rum i sin trädgård. Den klassiska syrenbersån är inte så dum eftersom den ramar in och skapar ett perfekt litet rum för trädgårdsmöblemanget.

Intresset för trädgård och hur mycket av sin tid man lägger ner på det har att göra med vad man vill använda sin trädgård till och hur man vill utnyttja den.

Trädgårdsdesign skapar vackra trädgårdar

Alla husägare drömmer om en vacker trädgård. Men ofta ställer detta höga krav på ägaren och det är heller inte helt lätt att skapa något snyggt.

Trädgårdsdesign är själva benämningen när det kommer till planering och utförandet när det kommer till trädgårdens utseende. Det finns företag som sysslar med just trädgårdsdesign och tar fram ett koncept som passar just din trädgård. Då kan du givetvis själv vara med och påverka med dina åsikter. En trädgårdsarkitekt kan ta ett koncept för din trädgård efter din egna önskemål.

 

Då kan ni ta fram trädgårdar som ni inte trodde var möjliga. Möjligheterna är många och risken är att om ni fixar trädgården själva att ni inte får ut hela trädgårdens potential. Det kan också vara en ide att ta fram ett trädgårdsdesign med hjälp av proffs sen kan ni själv utföra detta. Dvs om ni känner att ni tid, utrustning och rätt kunskap. Det är nämligen inte så lätt som det låter.

 

Annars rekommenderar jag att anlita någon som gör din trädgårdsdesign. Det finns många företag som specialiserat sig på detta och en trädgårdsarkitekt kan göra underverk med din trädgård. Det finns säkerligen en del lokala trädgårdsarkitekter i din omgivning som kan tänkas hjälpa dig. Få en trädgård ni alltid drömt om genom rätt trädgårdsdesign.

Lycka till med din trädgård.

Garn

Utöver trädgård och växter är mitt stora intressen garn. Detta går iof hand i hand. Jag köper en hel del garn online och det har gjort att jag nu har ett stort sortiment av garn att använda i min projekt.
Det blir mestadels kvällstid men garn intresset har vuxit mycket på sistone och handlar mer och mer garn. Det finns massor olika garn sorter som t.ex. Malabrigo, Onion,Regia och Sandnes garn bara för nämna lika olika sorter. Dessa garn har ja köpt online till mycket bra priser. Det jag gillar med garnen är att de har olika kvalitet och egenskaper som lämpar sig till olika projekt jag skapar. De ovanstående garn sorterna är dock mina favoriter men sen har jag flera andra garner som jag använder.

Det finns som sagt väldigt många olika sorters av garn och jag sitter i lugn och ro och surfar på olika garnsidor. Sen beställer jag helt enkelt online. Slippa springa i garnbutiker och ta del av sortiment enkelt och bra på nätet istället.

Så det är min tips! Jag köper även mina sytillbehör online. Så detta är mitt tips att beställa er garn och sytillbehör online! Lycka till.