Dricksvattnets väg genom reningsverket

De flesta känner till att vattnet från våra kranar måste färdas genom ett reningsverk innan det uppnår godkända gränsvärden för drickbarhet. Dessa gränsvärden tillhandahålls av Livsmedelsverket och det finns inte bara krav på vattnets kvalité utan även på underhållningen av själva reningsverket.

Kranvattnet kommer från olika vattentäkter som består av antingen grundvatten eller ytvatten. Råvattenkvalitén avgör sedan vilka steg i reningsprocessen som vattnet måste genomgås. Ytvatten kräver i regel grundligare vattenrening men allt vatten måste renas från bland annat tungmetaller, virus, bakterier och organiskt material. När det gäller råvatten så måste processen även omfatta järn och mangan.

 

vattenrening

 

 

Reningsprocessen för grundvatten utgörs ofta av luftning och filtrering, men beroende på vattnets hårdhet kan också avhärdning förekomma. Vidare förekommer också justering av pH värden och slutligen genomgår vattnet en desinfektion med hjälp av UV strålning. Reningsstegen för grundvatten är ofta färre än för ytvatten av den anledningen att grundvattnet på sin väg genom marken genomgår en naturlig filtrering.

Ytvattnets väg genom reningsverket börjar med en filtrering genom en stor sil där större föremål fastnar, därefter fortsätter vattnet via en pumpstation till själva reningsprocessen. I en så kallad blandningsränna tillsätts aluminiumsulfat som sedan i nästa steg i själva flockningskammaren bildar klumpar av mindre växtdelar och mikroorganismer som inte togs upp i silen. Dessa klumpar kallas flockar. Sedan bär det vidare till sedimenteringsbassängen där dessa flockar sjunker till botten. Därefter fortsätter vattnet till ett sandfilter som består av ett antal tjocka sandbäddar som filtrerar bort resterande partiklar.

Vattnet är nu klart och färglöst men förs till ett kolfilter för att höja kvalitén när det gäller lukt och smak. Därefter rinner vattnet ned i en UV reaktor där det desinficeras med ultraviolett ljus för att sedan slutligen pH justeras med kalkvatten. Vid utloppet tillsätts också monokloramin för att motverka att bakterietillväxt i själva ledningsnätet. Härifrån leds det renade dricksvattnet sedan till en reservoar för att därefter nå ledningsnätet med hushållskranen som destination.

Comments are closed.